Regionreformen gir store budsjettendringer 

Fra 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til de nye regionene. Dermed kuttes Kystverkets budsjett med vel 200 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett.

Publisert

I 2020-budsjettet får dermed Kystverket vel 2,4 milliarder kroner til arbeidet for sikrere og mer effektiv og miljøvennlig sjøferdsel og forurensningsberedskap. 

– Realnedgangen i budsjettet skyldes at ansvaret for fiskerihavnene nå er overført fra vår portefølje til de nye folkevalgte regionene. Ellers ser vi det selvsagt som positivt at vi kan fortsette satsingen vår på fornying av infrastruktur og digitalisering, sier kystdirektør Einar Vik Arset, i en pressemelding.

I forslaget ligger det også krav om effektivisering, dette på linje med andre offentlige etater som regjeringen mener bør kunne «gjøre mer for mindre» i tråd med Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).

Andre viktige momenter i de kystrelaterte bevilgningene:

• For å sikre kontinuitet i planleggingen av fiskerihavneprosjekter etter regionreformen er det foreslått å bevilge 10 millioner kroner til ferdigprosjektering av fylkeskommunale eller kommunale fiskerihavnetiltak som ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.

• Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø foreslås gjeninnført i 2020 med en bevilgning på 50 millioner kroner.

• Det settes av 10 millioner kroner til utvikling av intelligente transportsystemer for maritim sektor, inkludert forskning og teknologiutvikling knyttet til trafikkovervåking, autonome fartøy og transportløsninger. 

• Satsingen på utvidelse av dekningsområdet for sjøtrafikksentraltjenesten på Vestlandet og utbyggingen av AIS på Svalbard videreføres.

• Farledsprosjekter i Ålesund i Møre og Romsdal og i Vannavalen i Troms starter opp.

• I tillegg foreslås det å bevilge midler til vedlikehold av navigasjonsinfrastruktur, drift av lostjenesten og til beredskap mot akutt forurensning.

Powered by Labrador CMS