Søk i arkivet

Salgsbetingelser

1 Alt annonsemateriell leveres i elektronisk form.
2 Annonsør er ansvarlig for at annonserte opplysninger/påstander er i henhold til krav som stilles av myndighetene hva dokumentasjon angår.
3 Evt. rabatter og provisjoner er gitt under forutsetning av at forlagets betalingsbetingelser blir overholdt, og kan i motsatt fall bli tilbakeført. 
4 Reklamasjonsretten bortfaller der annonsemateriell er innlevert senere enn bekreftet dato, med mindre årsak ligger hos forlaget.
5 Dersom forlaget skal utarbeide eller forandre annonsen på oppdrag fra annonsør blir dette belastet med et tillegg på minimum kr 750 (inkluderer en korrektur).
6 Tilleggsomkostninger for annonsemateriell som ikke er i henhold til forlagets spesifikasjoner belastes annonsør. 
7 Forlagets betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Magasinannonser faktureres etter utgivelse. Nettannonser faktureres en uke etter publisering. 
8 Forlaget har intet ansvar for materiell levert av annonsør, byrå eller andre. 
9 Reklamasjon skal gjøres skriftlig og senest to uker etter publisering av annonsen. 
10 Forlagets maksimale ansvar strekker seg til avtalt annonsepris.  
11 Reklamasjon skal gjøres skriftlig og senest to uker etter bladets utgivelse. 
12 Bestilt, men ikke benyttet annonseplass faktureres annonsør.
13 Faktura til andre enn annonse-bestiller vil bli omfakturert til bestiller dersom opprinnelig fakturamottaker ikke overholder bladets salgsbetingelser.
14 Det påhviler annonsør selv å påse at materiell blir levert innen oppsatt materiellfrist. Ved gjentagende annonsering blir sist anvendte annonse benyttet dersom nytt materiell ikke er levert innen oppsatt frist
15

Avbestilling av annonseplass må gjøres skriftlig innen en måned før materiellfrist for magasin og 10 dager før kampanjestart for nett. Avbestilling etter dette, men innen 10 dager før materiellfrist for magasin og 10 dager før kampanjestart for nett, faktureres med 50% av beløpet i opprinnelig avtale.


Ved avbestilling og endring, senere enn 10 dager før materiellfrist for magasin og 10 dager før kampanjestart for nett, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtale. Det samme gjelder ved manglende innlevert materiell.

16 Enhver tvist om opprettelsen, forståelsen og gjennomføringen av denne avtale, skal søkes løst gjennom minnelige forhandlinger mellom partene. Alle tvister som ikke kan løses i minnelighet, skal løses ved de alminnelige domstoler med Asker & Bærum Tingsrett som verneting.
17 Ved byråbestillinger gis det 5% byråprovisjon.
Gå til toppen