utgave nr 3 2002

Storm rundt kystradioene

Publisert Sist oppdatert

Storm rundt kystradioene

Et forslag om å avfolke seks av våre åtte kystradiostasjoner har skapt skikkelig sjøgang. Absurd! Uforsvarlig! Galskap! Er noen reaksjoner på utspillet som kommer fra et utvalg hvor Justisdepartementet, hovedredningssentralene, Sjøfartsdirektoratet og Telenor er representert. Direktør Ånund Haktorson i Telenor er den eneste av fem i utvalget som har besøkt en norsk kystradiostasjon!

Tekst: ANNE MARIT KLOKK
På lederplass i januarutgaven skrev Båtmagasinet om det såkalte Ellingsen-utvalget, oppnevnt og sammensatt av Justisdepartementet, og deres foreslåtte nedskjæring av våre åtte betryggende overvåkere langs kysten. Vi i Båtmagasinet har fått mange tilbakemeldinger og reaksjoner fra båtbrukere i sør, nord og vest etter vår kraftsalve. Folk er sjokkert atter en gang over at myndighetene "tukler" med kystradiostasjonene. Selv om disse etter hvert får nytt utstyr som gjør at alle stasjonene kan styres fra en sentral i nord og en i sør, fordi det er rasjonelt og billig, oppleves denne sentrale styringen som svært teoretisk og ganske så kynisk.
Båtmagasinet har snakket med Ånund Haktorson i Telenor som er direktør for Maritim Radio. Telenor har i dag ansvaret for driften og bemanningen av kystradiostasjonene og skal sørge for at nød- og sikkerhetstjenesten blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Han sitter i Ellingsen-utvalget og er den eneste som har satt foten ned så hardt han makter og ropt et varsko om at man er inne på en feil kurs. Høringsfristen for den fremlagte rapporten går ut i disse dager.

5 stasjoner et minimum

-Hvordan ser du på kystradiostasjonenes fremtid?
-Som et absolutt minimum må vi i Norge ha tre bemannede stasjoner i sør og to i nord. For eksempel Vardø, Bodø, Tjøme, Rogaland og Ørlandet. Jeg mener dessuten at kystradiostasjonene bør kombinere kommersielle tjenester med nød- og sikkehetsoppgavene. Døgnvakt bør vi ha hele sommeren, i hvert fall på Tjøme Radio hvor trafikken fra fritidsbåtflåten øker sterkt for hvert år. Å tenke seg at en person skal sitte på et lyttevaktrom i Sør-Norge og en i Nord-Norge og styre redningsaksjoner, er uforsvarlig, sier Ånund Haktorson til Båtmagasinet.
-Kystradiostasjonene har fått nytt teknisk utstyr?
-På Rogaland og Farsund Radio er nytt ekspedisjonsutstyr montert og de andre stasjonene får nytt i løpet av våren. Dette utstyret knytter stasjonene sammen i et nettverk, slik at man enklere kan utnytte samme ressurser og være knyttet opp til de to hovedredningssentralene i Bodø og på Sola. Men samlokaliseringen må ikke innebære at de øvrige stasjonene legges ned innen år 2006 som det er foreslås. Farsund, Bergen og Florø er foreslått nedlagt allerede i 2004. Det er et paradoks at alle åtte stasjoner får nytt kostbart utstyr samtidig som man snakker om nedleggelse. Utvalget kommer med sitt forslag altfor tidlig. Men det siste ord er ikke sagt i denne saken som forventes å komme opp til behandling i Stortinget i løpet av året. Det er helt klart at justisminister Odd Einar Dørum blir en viktig person når det gjelder kystradiostasjonenes fremtid.
- Du går for minimum fem radiostasjoner. Hva er dine hovedargumenter når du går mot flertallet i det offentlige utvalget?

Motargumenter

- Kort oppsummert kan jeg si det slik:
* Vi har et meget stort antall nødkanaler hvor det må holdes kontinuerlig vakt. Det var i fjor nesten 2600 loggførte tilfeller hvor kystradioene bidro med assistanse.
* Viktig og unik lokalkunnskap på stasjonene via daglig kontakt med de sjøfarende og det å være "lommekjent" i farvannene.
* Drifting av teknisk infrastruktur. I og med stor geografisk spredning er det viktig at radiopersonalet kan ha daglig tilsyn og rask feilretting. Med en sentralisering vil det bli lengre utrykningstid ved feilmeldinger.
* Desentralisert kompetanse der brukerne er. Personalet ved Rogaland og Bodø Radio representerer sterke fagmiljøer. Men ved å fjernstyre de andre stasjonene mister man lokal fagkompetanse fra resten av landet, en viktig kompetanse både nå det gjelder forebyggende og holdningsskapende arbeid og samarbeidet mellom de ulike lokale redningsressurser (Redningsselskapet, lokalt politi, indre kystvakt osv.)
-Hvor optimistisk er du til at dine protester skal få gjennomslag?
Ånund Haktorson slår ut med hendene og himler med øynene. Dette er tydeligvis et noe ugreit spørsmål.
-Denne saken er et politisk spill på høyt nivå. Hovedredninssentralene ønsker meget sterkt kontroll over kystradiostasjonene og man "drømmer" om en innsparing på 32 årsverk, noe jeg mener er helt urealistisk og uforsvarlig. Når det gjelder utvalget som har kommet med forslaget, kan jeg bare si at ingen av representantene bortsett fra meg, har satt sine ben på en norsk kystradiostasjon! Einar Ellingsen har vært på Svalbard som er den eneste kystradioen som overhode ikke er berørt. Ellers har representantene vært i utlandet og sett modellene til våre naboland, England og USA. Etter et besøk for tre år siden hos Gøteborg Radio og Sweden Rescue, som overvåker hele kysten fra Bottenviken og til norskegrensen, var en av kommentarene at slike forhold må vi aldri få i Norge! Der satt en person på ett lyttevaktrom under vanvittig håpløse arbeidsforhold.

Tjøme radio flytter

Til høsten flytter Tjøme radio ut av sitt hvite kassehus på Tjøme og inn i moderne kontorlokaler i Horten. Alt utstyret radiopersonalet jobber med i dag skal erstattes med to bokser som kan fjernstyre all trafikk. Den sju som jobber på radiostasjonen ser ingen dramatikk i flyttingen. Navnet skal beholdes og tjenestene opprettholdes akkurat som før.

De sju ansatte ved Tjøme radio synes det er greit å flytte, men de er glade for å slippe ombyggingen som montering av nytt utstyr representerer. Det nye ekspedisjonsutstyret skal være på plass når radiobestyrer Steinar Tidemann og hans kolleger går ut døren på Tjøme og entrer det nye og moderne lokalet i Horten i et bygg de skal dele med Statens Forurensningstilsyn (SFT), Kystverket og Oslofjorden Trafikksentral.
-Med det nye utstyret kan vi fjernstyre all trafikk - samme hvor som helst og når som helst. I prinsippet kunne vi sittet på Røros. Tjøme radio og trafikksentralen utfyller hverandre og sikrer nød-og sikkerhetsberedskapen i Oslofjorden, sier Steinar Tidemann.
- Hva synes du om forslaget om å avfolke/nedlegge seks av åtte stasjoner totalt?
- Det er uforsvarlig - det glade vanvidd. I Nord Norge har vi kun to stasjoner, Vardø og Bodø og de bør beholdes! Dersom antall stasjoner i Sør Norge skal reduseres til tre, må man se på en fornuftig geografisk spredning. Ånund Haktorsens forslag om å beholde Ørlandet, Rogaland og Tjøme baserer seg på dette prinsippet. VHF-kanalene til de stasjonene som nedlegges blir i så fall overført til disse tre stasjonene og de får dermed ansvaret for en større del av kysten enn de har i dag. Tjøme radio vil f.eks trolig få ansvaret for kysten ned til Kristiansand. Med bare en stor stasjon i Sør Norge vil bemanningen der økes vesentlig, dvs at i stedet for en person på lyttevakt, må man ha minimum tre stykker for å dekke kysten fra svenskegrensen til Rørvik. Et slikt senter vil få et stort antall kanaler med (43!) nødkanaler og 73 arbeidskanaler og bli sårbart for tekniske feil. Det vil dessuten mangle mye av den livsviktige og ofte avgjørende lokalkunnskapen vi sitter inne med i dag, sier han.
- Er det noe dramatikk i flyttingen?
- Nei, vi vil fungere akkurat som før. Det spiller ingen rolle for tjenesten som sådan for nød og sikkerhet.
- Det blir like lett å få tak i dere for båtfolket?
- Ja, det gjør det så absolutt. Bemanningen og lokalkunnskapen er den samme som før. Hvis resultatet av Ellingsen-utvalget blir at vi skal være fem stasjoner isteden for åtte, forutsetter jeg at alle fem skal ha døgnvakt!. Her er vi skjønt enige i at skal vi drive en kystradiostasjon, må den være bemannet 24 timer i døgnet. Selv om utstyret legger til rette for fjernstyring av stasjoner enten totalt eller deler av døgnet, avslutter radiobestyrer Steinar Tidemann.