utgave nr 3 2002

Navigasjon med GPS

Publisert Sist oppdatert

Navigasjon med GPS

Denne gangen skal vi lære alt om ruter på GPS 76, fra å lage dem til å navigere med dem. Vi skal også blant annet se på GPSens trip-teller, simulator og fartsfilter.

Når man behersker kurspunkter (som vi lærte i forrige del), er det relativt enkelt å sette dem sammen i ruter.

Vår første rute

Fordi vi ofte seiler på den svenske vestkysten, skal vi lage en rute med tre kurspunkter, som fører oss til innseilingen mot Strømstad. Se ruten og kurspunktene på kartet. Vi har gitt kurspunktene navn OF25, OF26 og OF27. OF er kort for OsloFjord. En del av en rute som ligger mellom to kurspunkter kalles ofte for et ben (på engelsk: leg). Vår rute består av Ben 1 og Ben 2.
Du ønsker kanskje å utvide denne ruten siden, med dine egne kurspunkter.

Rute STROEMSTAD-01. Kurspunkt OF25 er plassert like vest for Trestenene fyr, på dybdetall 54 i kartet. OF26 ligger litt Nordøst for grønn stake på Skreia, på dybdetall 83. OF27 er på en rød prikk i kartet, ved innseilingen til Strømstad.
OF25: N 59° 01,650', E 010° 52,000'
OF26: N 58° 59,020', E 011° 01,000'
OF27: N 58° 56,200', E 011° 05,880'

Innlegging av rute på GPS

Vi antar at de tre kurspunktene allerede er lagt inn i GPSen. Gjør det gjerne på din GPS nå, som en øvelse. Nå skal vi kople dem sammen, i en rute.
Først må vi få frem Hovedmenu-siden på GPSen, ved å trykke to ganger på MENU-knappen. Nå skal vi flytte markøren ned til linjen merket Ruter, og trykke ENTER. Da kommer Ruter-siden frem. På vår GPS ligger det tydeligvis allerede en rute, med navnet GPS TOUR. Det er 49 ubrukte ruter igjen. Markøren står på feltet markert Ny. Vi trykker på ENTER, og Rutesiden kommer frem. Nå skal vi lage en ny rute, ved først å gi den et navn, og deretter legge inn de ønskede kurspunktene.
Markøren står på den øverste linjen, hvor vi skal legge inn navnet på ruten vår. Vi trykker ENTER for å komme inn i dette feltet. Ved hjelp av søkeplata legger vi inn navnet STROEMSTAD-01. Siden GPSen ikke har bokstavene Æ, Ø eller Å, skriver vi i dette tilfellet OE i stedet for Ø. Du kan gjerne bruke et annet navn. Når navnet er klart, trykker vi ENTER for å avslutte, og lagre navnet på ruten.
Så flyttes markøren ned på den stiplede linjen i kolonnen merket Waypoint, og vi går inn i det feltet ved å trykke ENTER. Da kommer en liste med kurspunkter frem på skjermen, og vi flytter markøren til det første kurspunktet vi ønsker å legge inn i ruten, OF25, og trykker ENTER. Dermed åpnes Waypointsiden for OF25. Markøren ligger klar på OK-feltet. Nå velger vi dette kurspunktet ved å trykke ENTER-tasten.
Slik fortsetter vi på samme måte for også å få med de to neste kurspunktene våre i ruten. Det er ingen spesiell måte å avslutte ruten på. Når det siste kurspunkt er lagt inn, er ruten ferdig. På høyre side vises avstander fra starten av ruten til det enkelte kurspunkt. Ved å trykke på høyre eller venstre side av søkeplata, kan du få frem andre data vedrørende ruten, som for eksempel kursen og distansen mellom hvert kurspunkt. Vi har laget vår første rute!

Navigering

til

en rute

Vi kan ikke starte å navigere i ruten før vi befinner oss på det første kurspunktet i ruten. Hvis man befinner seg et annet sted, bruker man som regel GOTO-funksjonen for å navigere til det første kurspunktet. Det lærte vi i forrige del.

Navigering

i

en rute.

Samme hvilket bilde som vises på GPSens skjerm, så kan man trykke NAV-tasten for å starte en navigering. Da kommer en liten meny opp, hvor vi skal velge Naviger rute. Så vi flytter markøren til den linjen, og trykker ENTER. Da kommer et lite vindu med navnet Vælg rute frem, med en liste over de rutene som finnes. Vi velger vår rute, STROEMSTAD-01 ved å flytte markøren til linjen med det navnet, og trykke ENTER.
Nå navigerer vi i den første delen av ruten, det vil si fra kurspunkt OF25 til OF26. Trykk PAGE-tasten til Aktiv rute-siden kommer frem på skjermen. Det er en av GPSens hovedsider. Den lille pilen på venstre side viser at vi er på vei mot OF26. Nå kan du trykke PAGE-knappen gjentatte ganger inntil du får frem Motorveisiden, for å få styreinformasjon til kurspunkt OF26.
Det å navigere i en rute, er omtrent det samme som å bruke goto-funksjonen for å navigere til ett og ett kurspunkt.

Endring av rute

Når Rutesiden vises, kan man trykke MENU-knappen for å få opp en liste over det man kan "gjøre" med en rute. Man kan for eksempel sette inn et nytt kurspunkt hvorsomhelst i ruten, fjerne kurspunkt, vende/snu ruten (for å navigere tilbake den samme veien man kom), eller slette hele ruten.
La oss se på hvordan man kan sette inn et nytt kurspunkt i en rute. På Rutesiden plasserer man først markøren på det stedet man vil legge inn det nye kurspunktet. Det nye punktet vil komme forran det kurspunktet man plasserer markøren på. Så trykker man MENU, for å få frem rutemenyen, og velger Indsæt waypoint, og trykker ENTER. I den nye menyen som da kommer opp, velger man waypoints. Så kommer en liste med kurspunkt opp, hvor man flytter markøren til den punktet man ønsker å sette inn i ruten, og trekker ENTER. Waypointsiden for det valgte punktet kommer frem, og man bekrefter ved å trykke ENTER. Så vises ruten med det nye kurspunktet igjen på Rutesiden.
På samme måte kan man fjerne et kurspunkt fra en rute. Ved hjelp av samme Rutemeny er det også enkelt å vende/snu en rute. Kvalitetssikring av kurspunkt

Nå som du kan sette sammen kurspunkter i ruter, har du fått en ny måte å sjekke dine kurspunkter på. På Rutesiden viser GPSen avstand og retning/kurs mellom hvert kurspunkt i en rute. Du bør kontrollere at disse tallene stemmer med det du måler på kartet. Hvis du måler de samme verdiene for avstand og kurs mellom to kurspunkter som de som vises på GPSen, kan du være ganske sikker på at kurspunktene er lagt inn riktig i GPSen. Hvis tallene ikke stemmer, må du sjekke kurspunktene nøye.

Fart-filter

GPS 76 har et fart-filter, som du muligens kan være interessert i å bruke. Denne GPSen er en av de få håndholdte GPSer som har denne funksjonen. Når dette filteret slås på, jevnes den hastigheten som GPSen viser, over tid. Dermed får man en gjennomsnittsfart over en valgbar tid. Da vil den viste hastigheten bli mere jevn, og ikke varierer så mye som den ellers har en tendens til å gjøre. Det kan være nyttig hvis man for eksempel vil sammenligne båtens hastighet over grunnen, med hastigheten gjennom vannet fra en eventuell logg, for å få en vurdering av strømmen i vannet. Den kursen GPSen viser (for eget fartøy), blir også mere stabil.
Oppsettet av dette filteret finnes på Setupsiden, under fanen Enheder, nederst på siden. Filteret kan settes i modus Auto eller Bruge. I Auto velger GPSen tidsfaktoren, som er meget kort. I Bruge kan man selv velge tidsfaktoren for filteret. Prøv først med 30 sekunder, og se hva det medfører. Eksperimentér deg frem til den tiden du eventuelt ønsker å bruke.

Simulator mode

GPSens simulator-modus er nyttig når man sitter hjemme, både for opplærings- og planleggingsformål. Når den viktigste siden vises på skjermen (GPS Informasjons-siden, hvor blant annet posisjon og satellitt-status vises), trykker man MENU-knappen, for å få vist hvilke funksjoner som finnes for denne siden. Flytt markøren til den første linjen Start Simulator, og trykk ENTER. Nå er GPSen i simulator-mode, hvor den blant annet slutter å motta satellitt-signaler.
Vil du endre GPSens posisjon, må du gå inn i den samme menyen igjen, og velge Ny posisjon. Deretter velges Brug kort (dvs: Bruk kartet). Nå kommer kart-siden frem på skjermen. Med IN- og OUT-knappene kan du zoome inn og ut i kartet. Pilen - som viser egen posisjon - kan beveges i kartet med søkeplata. Når du har plassert pilen (dvs egen, simulert posisjon) der du ønsker, trykker du ENTER.
Kompass-siden kan du simulere eget fartøys (dvs GPSens) kurs. På Motorveisiden kan du simulere fart og kurs/retning for eget fartøy ved hjelp av søkeplata. Opp tilsvarer økt hastighet, ned er redusert hastighet. Ved å trykke på sidene, kan du styre båten til den siden du ønsker. Nå kan du for eksempel simulere navigering til et kurspunkt eller i en rute.

Trip-teller

Inngang til Trip Computer-siden finner du øverst på Hovedmenusiden. Med trip-telleren kan du finne ut hvor langt båten har gått, gjennomsnittshastighet, maks fart, hvor lang tid båten har beveget seg, hvor lenge den har ligget stille, og total tid.
Når Trip Computersiden vises, kan man ved å trykke MENU-tasten få frem en meny med oversikt over hvilke trip-teller-funksjoner som finnes. Man kan Nulstil trip, Nulstill max fart og Nulstil triptæller. Nulstil trip nullstiller alle feltene, bortsett fra de to på nederste linje. Nulstil max fart nullstiller det venstre feltet på nederste linje. Nulstil triptæller nullstiller høyre felt på nederste linje.

Spor og "trackback"

Du har sikkert sett at det på GPSens kartside vises et spor der hvor eget fartøy (eller GPSen) har beveget seg. Et slikt spor - eller fartshistorie - kan lagres, omtrent på samme måte som en rute. GPSen har plass til å lagre 10 spor.
Hovedmenusiden velger du Spor, og trykker ENTER. Da kommer du til Spor-siden. Her er det to "knapper" merket Gem og Ryd. Flytter du markøren til Gem og trykker ENTER, kan du velge om du vil lagre det eksisterende sporet, eller en del av det. Sporet kan gis et navn, eller du kan bruke det dato-navnet som GPSen har foreslått.
Flytter du markøren til feltet merket Ryd, og trykker ENTER, slettes det nåværende sporet. Hvis du vil lagre spor, bør du gjøre dette hver gang du skal starte på et nytt spor.
Flytter du markøren ned til et lagret spor, for eksempel til det sporet som her har fått navnet 13-SEPT-01, og trykker ENTER, åpnes Spor-siden for dette sporet. På denne siden kan du endre sporets navn, slette det, eller velge TrackBackfunksjonen. Gjør du det siste, vil GPSen automatisk gjøre om det lagrede sporet til en rute, og starte navigering i denne ruten. TrackBackfunksjonen er først og fremst beregnet for bruk på land, og er mindre egnet for bruk på sjøen.

Tidevann, sol og måne

GPS 76 har innebygde tidevanns-tabeller for forskjellige (hovedsakelig amerikanske) farvann, men desverre ingen for våre farvann. På Sol og Måne-siden kan du blant annet se når sol og måne går opp og ned. På siden for Jagt og fiske kan du få de beste klokkeslett for jakt og fiske.

Oppgave

Finn frem sjøsportkart B-710A. Du skal legge inn to kurspunkter, og lage en rute av (mellom) dem.
Merk først av posisjonen rett vest for jernstangen ved Rødskjær, akkurat på dybdetallet 50 (på venstre side av kartet, omtrent på midten). Legg in denne posisjonen som et kurspunkt i GPSen. Gi det navnet SF05 (for Singlefjorden, kurspunkt 05).
Merk så av posisjonen på dybdetallet 89, i grønn sektor, rett vest for lykten på Varde (i øvre venstre hjørne av kartet). Legg også inn denne posisjonen i GPSen, med navnet SF06.
Lag en rute av disse to kurspunktene, med navnet SINGLE-01. I kartet, mål avstand og retning mellom de to avmerkede kurspunktene. Sjekk at det stemmer med det som GPSen angir på rutesiden.
Svar på oppgaven finner du et annet sted i bladet.

SVAR PÅ OPPGAVEN:

For å finne retning (eller kurs) mellom kurspunktene; legg parallellforskyveren rett over begge punktene i kartet. Forskyv retningen inn i kompassrosen. Sann retning fra SF05 til SF06 leser du av i den ytre kompassrosen. Den er ca. 18 grader. (17 - 19 grader er godkjent!) Magnetisk retning kan du eventuelt lese fra den innerste rosen. Avstanden finner du ved å måle avstanden mellom punktene på kartet (med en passer eller en linjal med millimetermål), og så legge den langs skalaen på høyre side av karter. Husk at ett breddeminutt tilsvarer en lengde på en nautisk mil. Avstanden mellom SF05 og SF06 er omtrent 3,65 minutter, eller 3,65 nautisk mil. (3,61 - 3,69 er godkjent!) Sjekk at GPSen på rutesiden viser omtrent de samme verdiene for retning og avstand mellom de to kurspunktene. Hvis ikke, har du sannsynligvis gjort en feil ved innlegging av et av kurspunktene.