utgave nr 4 201

KNBF

Publisert Sist oppdatert

Den hellige strandsonen


Båtfolk flest har stor sans for vern av strandsonen. Vi er like avhengige av tilgang til strandsonen som folk på land. Et levende kystmiljø er en forutsetning for et godt båtliv, men strandsonen må ikke være forbeholdt folk som kommer landeveien. For at vi skal kunne nyte sjø- og båtlivets gleder må vi ha et sted å legge båten. Det er en desperat mangel på båtplasser langs hele kysten og spesielt i nærheten av kystbyene. Båthavner må nødvendigvis ligge i strandsonen!
Vi har en kystlinje i Norge som tilsvarer en lengde på 1 ½ gang rundt Ekvator. Derfor blir det helt feil når Miljøverndepartementet og flere fylkesmenn tolker Strandloven så rigid at nesten en hver fjærestein er ”hellig”. Da blir muligheten for å etablere nye båthavner tilsvarende vanskelig. Vi har hatt en rekke eksempler på det. Senest i Farsund hvor fylkesmannen og Miljøverndepartementet satte foten ned for en ny båthavn med 500 båtplasser mens både fylkesmannen og departementet godkjente en stor vindmøllepark på Lista.

Denne saken ble tatt opp i Stortingets spørretime 17. februar. Dialogen mellom stortingsrepresentant Henning Skumsvoll (Frp) og miljøvernminister Erik Solheim er interessant lesning. Statsråden innrømmer at dette var en vanskelig avgjørelse hvor departementet måtte foreta en avveining av forskjellige nasjonale interesser. Vi kan bare konstatere at den store mangelen på båtplasser ikke ble tillagt vekt og at dette ikke er en prioritert ”nasjonal interesse”. Vi anbefaler statsråden og hans departement til å revurdere denne oppfatningen. Sjø- og båtliv er en del av den norske ”folkesjela” og vedrører halvparten av befolkningen i Norge!

Vi har også merket oss at politikere i kystkommuner gjerne prioriterer utbygging av private havner og marinaer, men er tilbakeholdne når det gjelder å utnytte mulighetene for utvidelse av eksisterende fritidsbåthavner som drives av frivillige, organiserte båtforeninger som står for den definitivt mest kostnadseffektive måten å drive en båthavn på.. Vi er overbevist om at kommunal støtte og bistand til båtforeningene vil være en meget god investering for kommunen og til fordel for kommunens innbyggere.
Hvis mangelen på båtplasser skal løses, må fylkesmennene og Miljøverndepartementet innse at båthavner nødvendigvis må ligge i strandsonen og at båtfolket er like interessert i å bevare, og bidra til, et levende kystmiljø som badegjester og andre som kommer landeveien! Og båtfolket er like avhengige av et sted å fortøye båten som bilistene er avhengige av en parkeringsplass til bilen!

Jan H. Syvertsen
Generalsekretær

Styrket sekretariat i KNBF


Forbundsstyret har lenge ønsket å styrke bemanningen i sekretariatet for at vi skal få bedre kapasitet til å videreutvikle forbundet, ivareta kontakten med regioner, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer og å yte bedre service til hele vår kontaktflate. En vesentlig forbedret økonomi i forbundet har nå gjort det mulig å styrke sekretariatet.

Hege Reimertz Lunde

har fått ny stilling som organisasjonskonsulent. Hege har vært ansatt som administrasjonssekretær i forbundet siden 15.5 1998 og har nå fått selvstendige prosjektoppgaver og vil fortsatt ivareta kontakten med medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, saksbehandling for Norske Sjø, besiktigelsesmannsordningen, båtskolen og ikke minst forbundets deltakelse på messer og arrangementer i regionene.

Magdalena Magnussen


er ansatt som ny administrasjonssekretær. Hun er født og oppvokst i Polen, men har bodd i Oslo de siste 18 år. Hun har bakgrunn fra restaurantbransjen og som selvstendig næringsdrivende. Magdalena er også utdannet som advokatsekretær og studerer jus og filosofi på fritiden. Hun har nå fullført 1. avdeling Juridikum. Hennes hovedoppgave er alle administrative rutiner i sekretariatet.

Sekretariatet har nå 4 ansatte som fungerer som et sammensveiset team hvor alle tar et tak og bistår hverandre. Generalsekretær Jan H. Syvertsen holder fremdeles i trådene og ass. generalsekretær Endre Solvang har organisasjonsutvikling, økonomi og styring av en rekke viktige prosjekter som sine hovedoppgaver. Men vi er tilsnakkendes alle sammen!

Gamle og nye “koster” i regionene


Alle regionene har nå holdt sine årsmøter og har valgt sine tillitsmenn og –kvinner. Dessverre er det vanskelig å engasjere kvinnene i tillitsverv, det være seg i forbundets sentralt, i regionene og i båtforeningene. På den annen side takker vi alle dem som bruker fritiden sin på å gjøre en innsats for båtfellesskapet!

Region Troms og Finnmark
har gjenvalgt Asbjørn Sandbakk, Harstad Båtforening, som regionleder. Asbjørn har sittet 4 år som regionleder og har vært en driftig leder av forbundets Vedtekts- og organisasjonskomité.

Region Nordland
har valgt Birger Schjølberg, Straumen Båtforening, som ny regionleder etter Oddleiv Torsvik som er foreslått som ny visepresident I forbundet.

Region Midt-Norge
gjenvalgte Jarle Pedersen, Sandstad Båtforening, som regionleder. Jarle har vært regionleder i 2 år.

Region Vest
har valgt Jan-Inge Kleppevik, Kleppe Båtlag, som nye regionleder etter Jørg-Eyolf Fagerhaug som har uttjent sin 6-års periode som regionleder. Jan-Inge har også sittet i forbundsstyret tidligere.

Region Sør
har også valgt en tidligere ”skipper” som ny regionleder. Rolf Frafjord, Ramsvik Motorbåtforening, er tidligere regionleder og tar nå fatt på en ny periode. Han overtar roret etter Egil Kristian Olsen som har vært regionleder i 2 år.

Region Øst
har valgt seileren Kai Schöne, Frognerkilen Båtforening av 1860, som ny regionleder etter Ole Rune Grimsrud som er foreslått som leder av forbundets Finansutvalg. Kai Schöne har nedlagt et betydelig arbeid som leder av forbundets Strategiutvalg.

Samtlige regionledere utgjør forbundets styre sammen med presidenten og visepresidenten, som også utgjør forbundets arbeidsutvalg sammen med lederen av finansutvalget. På Båttinget i Trondheim 10. april vil det bli foreslått at også lederen av Finansutvalget velges særskilt på Båttinget.

Kystvakten skal kontrollere VHF-konsesjonen din!


På Kyst.no leser vi at Kystvakten har inngått avtale med Telenor Maritim Radio om konsesjons- og sertifikatkontroll for bruk av VHF. Kontrollen vil i hovedskak gjelde fritidsbåter og mindre yrkesbåter hvor problemet med uregistrerte VHF-stasjoner er størst. Uregistrerte VIF-stasjoner og operatører som ikke har den nødvendige opplæring og sertifikat kan være et problem for sikkerheten på sjøen og ikke minst for uvettig bruk av VHF. Vi støtter derfor at dette nå blir kontrollert, men det forundrer oss at Telenor ikke har inngått en slik avtale også med sjøpolitiet.

Du finner mer informasjon om KNBF på www.knbf.no !