utgave nr 12 2006

Et mylder av fartssoner i Agderfylkene

Publisert Sist oppdatert

Et mylder av fartssoner i Agderfylkene

Vil rydde opp

Gladnyhet til båtfolket i Agderfylkene; politiet tar initiativ til å rydde opp i det mylder av fartsbestemmelser som finnes langs kysten i kommunene.

TEKST OG FOTO: AMUND RICH. LØKEN
Den lovlydige båtfører i Agderfylkene skal ha et våkent blikk for de mange skilt som er plassert langs ledene. Ikke alt er skiltet heller, men det fritar ikke båtfolket fra å skaffe seg informasjon om hvilke fartsbegrensninger som gjelder. Riktignok skal farten være oppgitt i Sjøsportkartene, men de lokale kommunestyrene gjør stadig vekk nye vedtak som først avmerkes i nyeste kartutgaver.
”Utallige fartsbegrensninger”
For å være sikker må man derfor kontakte kommunen eller havnestyret i hvert enkelt distrikt. Det er Kystdirektoratet som formelt stadfester kommunale vedtak og hastighetsbegrensningene. Man antas således at også direktoratet har oversikt, skriver leder for operasjonsenheten i Agder Politidistrikt, Svein Vasby, i et svar til Ibiza Boats. Båtprodusenten ba i sommer om en redegjørelse om hvilke bestemmelser som virkelig gjelder. Det var et omfattende svar som kom fra politiet. De slår fast at det er utallige fartsbegrensninger til sjøs i Agderfylkene;
Eksempelvis kan det nevnes at det finnes 22 ulike soner bare i Kristiansand og Søgne kommuner. Mandal har en del fartsbegrensende soner. Lillesand har maks 5 knop 50 meter fra land, holmer og skjær. Arendal har 10-12 ulike soner i tillegg til en generell regel som sier maks 5 knop 100 meter fra land, holmer og skjær. Videre har også Grimstad, Tvedestrand og Risør tilsvarende begrensninger i flere området, heter det i brevet fra politiet.
Skaper forvirring
Er ikke det mylder av bestemmelser med på å skape forvirring hos båtfolket? Vi retter spørsmålet til politibetjent Kjell-Harry Reinsfjord på politibåten i Arendal:

Det kan du kanskje si, men det må jo understrekes at du som båtbruker uansett plikter å sette deg inn i det regelverk som gjelder. Jeg skal medgi at jeg synes de mange forskjellige reglene, avhengig av hvor du befinner deg, gjør det unødvendig vanskelig, ikke bare for båtfolk, også til oss som skal håndheve bestemmelsene.
Hvorfor da ikke gjøre noe med det?
Fartsbegrensingene baserer seg på vedtak i de enkelte kommuner, men som operasjonssentralen i politidistriktet også skriver i det brevet du omtaler, vil vi faktisk ta et initiativ overfor kystdirektoratet og kommunene i begge Agderfylkene for å få til ensartede bestemmelser. Jeg kommer til å arbeide mye med denne saken i vinter. Jeg er opptatt av denne saken.
100 meter og 5 knop
Hva vil en ensarting bety?
Det må vi arbeide med. Jeg er personlig tilhenger av så enkle regler som mulig. Vi kan for eksempel innføre en tidsbestemt regel, i sommersesongen hvor båttrafikken er stor, med en generell bestemmelse om 5 knops makshastighet nærmere enn 100 meter fra land. I tillegg til bestemmelser om hastighetsbegrensninger i havnebassengene rundt alle byene.
Vi vil oppleve tryggere forhold på sjøen om en slik regel kan etterleves og at båtfolket i tillegg viser skjønn i områdene utenfor. At du er mer enn 100 meter fra land betyr ikke at fri fart gjelder. Vi har bestemmelser i forskriftene som klart pålegger deg som båtfører å gå med siker fart og at du viser hensyn, ikke minst til hekksjø og andre farkoster. Jeg tror vi kan oppnå mye med en forenkling.
Hvordan blir regelverket håndhevet?
Det er jo en stor utfordring i seg selv. Politiet har ikke de samme tekniske mulighetene på sjøen som på land, derfor er vi avhengig av våre egne observasjoner. Nettopp fordi det er vankelig å se grenser og fart til sjøs, er det slingringsmonn i våre vurderinger. Vi slår til når vi ser åpenbare lovovertredelser. Vi viser skjønn og bør vel derfor også regne med at båtfolket gjør det samme og tar hensyn til hverandre. Det er i absolutt alles interesser at vi følger lover og regler til sjøs, men derfor er det også viktig at de gjøres så enkle som mulig, sier politibetjent Reinfjord.